Normativa

El departament de Normativa i legislació de la FECDAS proposa un recull de les normatives més destacades relacionades amb les activitats subaquàtiques tant pel que fa a les de tipus esportiu com a les de tipus professional.

El gran nombre i varietat de normatives que han emanat de les diferents administracions que regulen la matèria en dificulta la comprensió.

Així, per facilitar la consulta, la normativa es presenta en dos blocs diferenciats. El primer bloc acull la normativa reguladora elaborada per la  Generalitat de Catalunya. Al seu torn, el segon bloc acull la normativa reguladora emanada dels òrgans de l’Estat i dels d’altres administracions.

El recull normatiu permet consultar normativa derogada i normativa vigent en funció de l’ordre cronològic. Això facilita la comprensió de l’evolució que ha tingut la normativa des del seu primer moment.

Cal tenir en compte que aquesta recopilació normativa té un caràcter merament informatiu i que la FECDAS no es fa responsable de qualsevol mancança de normativa que hi pugui haver en la recopilació. La consulta d’aquesta recopilació no substitueix en cap cas el servei d’assessorament que ofereixen els especialistes.

La funció del departament és la d’apropar la normativa a les persones perquè sigui més entenedora i perquè el seu coneixement permeti una pràctica de les activitats subaquàtiques més tranquil·la i més segura.

Tothom que, en consultar aquesta recopilació de normativa, hi detecti alguna anomalia, mancança o error pot contactar amb el departament de Normativa i legislació de la FECDAS a través de l’adreça de correu electrònic a.hernandez@fecdas.cat.

Així mateix, es pot fer servir aquesta adreça de correu per fer arribar consultes sobre normativa i legislació als responsables del departament.

Recopilació de legislació bàsica a Catalunya per a busseig esportiu

Les normes es reprodueixen en el seu format oficial de publicació. La majoria s’inclouen per complet, excepte en alguns casos en què la reproducció no és total per motius com ara derogació parcial o matèria no relacionada en part amb les activitats subaquàtiques.

Fent clic damunt de cada norma, s’enllaça amb la seva reproducció. Es pot donar el cas que no sigui possible fer aquest enllaç en totes i cadascuna de les normes. Aquesta situació és transitòria. En aquests casos, suggerim que, per tal d’accedir al text de la norma buscada, es faci la consulta a les bases de dades dels butlletins i diaris oficials partint de les dades de la norma. 

A més, en alguns casos, s’inclou en cursiva alguna descripció d’aspectes destacables de la norma.

Abreviatures:
–    BOE: Boletín Oficial del Estado.
–    BOP: Boletín Oficial de la Provincia.
–    DOGC: Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Relació de normes

Decreto 2055/1969, de 25 de septiembre (BOE 27.09.69) por el que se regula el ejercicio de actividades subacuáticas. 
En part derogat. Estableix titulacions oficials de busseig esportiu. Estableix l’edat mínima de setze anys (art. 7), però per a Catalunya veure més endavant el Decret 175/2007, de 31 de juliol.

Orden de Presidencia del Gobierno de 25 de abril de 1973 (BOE 20.07.73) por la que se aprueba el Reglamento para el Ejercicio de Actividades Subacuáticas en las aguas marítimas e interiores.
En part derogada. Desenvolupament del Decret 2055/1969. Estableix les atribucions de les titulacions.

Orden de 28 de abril de 1973 por la que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de actividades subacuáticas en las aguas marítimas e interiores.
Regula les titulacions de busseig esportiu i de busseig professional. Està derogada parcialment.

Orden de 29 de julio de 1974 sobre especialidades subacuáticas profesionales.
Estableix les especialitats subaquàtiques professionals. Té articles i annexos derogats per l’ordre 18 de desembre del 1992.

1977. Orden 14 de octubre por la que se establecen las condiciones para la obtención del título de buceador profesional de 2a clase.
Estableix les condicions per a l’obtenció del títol de bussejador professional de segona classe i les seves atribucions. Derogada per l’ordre de 18 de desembre del 1992.

1977. Ordre 31.12.77 Reglamento de los centros turísticos de buceo.
Regula el funcionament dels centres dedicats a la comercialització del busseig esportiu. L’anul·la una reolsució del 15 de juny del 1982.

1978. Ordre 11.12.78 Colaboración y competencias entre Armada, Ejército, Guardia Civil y Policía Armada en materia de actividades  subacuáticas.
Estableix criteris d’actuació per als cossos de seguretat de l’Estat en relació a les activitats subaquàtiques.

1980. Ordre 10.11.80 Normas para la obtención de la especialidad en instalaciones y sistemas de buceo para buceadores  deportivos.
Estableix els procediments per a la capacitació com a operador/a d’una càmera hiperbàrica. La deroga una ordre del 22 de desembre del 1995.

Orden de 30 de julio de 1981 por la que se aprueban las Normas de seguridad para el ejercicio de actividades subacuáticas.

Resolución de 15 de junio de 1982, de la Subsecretaría, por la que se hace público el fallo de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 306.312/80.

Reial Decret 901/1995, de 2 de juny (DOGC 30.06.95) sobre traspàs de funcions i serveis de l’Administració de l’Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria d’ensenyaments nàuticoesportius i subaquàticoesportius.
Autorització i obertura de centres i realització i control d’exàmens per a l’accés a titulacions esportives subaquàtiques. Expedició de títols esportius.

Decret 209/1995, d’11 de juliol (DOGC 26.07.95) pel qual s’assigna al Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca les funcions i els mitjans traspassats a la Generalitat en matèria d’agricultura i d’ensenyaments nàuticoesportius  subaquàticoesportius.
Assignació al DARP (avui DAAM) amb coordinació amb la Secretaria General de l’Esport.

Decret 254/1997, de 30 de setembre, pel qual s’assignen al Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca els mitjans, les funcions i els serveis traspassats a la Generalitat en materia d’agricultura, d’ensenyament nauticopesquer i de busseig.

Orden del Ministerio de Fomento de 14 de octubre de 1997 (BOE 22.11.97) por la que se aprueban las normas de seguridad para el ejercicio de actividades subacuáticas.
Normes de seguretat en busseig professional i esportiu. Veure actualització a la Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante de 20.01.99, i veure modificació a la Orden del Ministerio de Fomento de 20.07.00.

Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante (Ministerio de Fomento) de 20 de enero de 1999 (BOE 18.02.99) por la que se actualizan determinadas tablas de la Orden de 14 d’octubre de 1997 per la que se aprueban las normas de seguridad para el ejercicio de actividades subacuáticas.

Decret 54/2000, de 26 de gener (DOGC 09.02.00) pel qual s’estableixen els requeriments mínims per al funcionament dels centres d’immersió.
Regula les condicions d’autorització per la DGPAM dels centres d’immersió. Entre altres qüestions, estableix requeriments de qualificacions oficials de busseig. 

Decreto 87/2000, de 8 de febrero, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio de buceo de media profundidad.

Decret 87/2000, de 8 de febrer. Organigrama Tècnic del Busseig professional de profunditat mitjana

Ordre del DARP d’1 de juny de 2000 (DOGC 07.06.00) per la qual s’estableixen els continguts formatius, les capacitats i el procediment per a l’obtenció d’equiparacions entre les qualificacions de l’ensenyament de busseig de les entitats no federatives i les qualificacions oficials de busseig d’esbarjo.
Veure correcció d’errada al DOGC 21.09.00.

Orden del Ministerio de Fomento de 20 julio 2000 (BOE 07.08.00) por la que se modifican las normas de seguridad para el ejercicio de actividades subacuáticas, aprobadas por Orden de 14 de octubre de 1997.
Modificacions sobre busseig científic.

Ordre de 19 de setembre del 2000, per la qual es regula el Registre de centres d’immersió d’esbarjo a Catalunya.
Estableix els requeriments mínims per al funcionament dels centres d’immersió.

DOGC 21.09.00 – Correcció d’errada a l’Ordre del DARP d’1 de juny de 2000, per la qual s’estableixen els continguts formatius, les capacitats i el procediment per a l’obtenció d’equiparacions entre les qualificacions de l’ensenyament de busseig de les entitats no federatives i les qualificacions oficials  de busseig d’esbarjo.

Decret 183/2003, de 22 de juliol, de modificació del Decret 54/2000, de 26 de gener, pel qual s’estableixen els requeriments mínims per al funcionament dels centres d’immersió.

Orden ECD/189/2004, de 21 de enero (BOE 06.02.04), por la que se regula el procedimiento de tramitación de los expedientes de homologación, convalidación y equivalencia a efectos profesionales, de las formaciones de entrenadores deportivos, por las enseñanzas deportivas de régimen especial, a los efectos de lo previsto en el artículo 42 del Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre.

Resolució de la Capitania Marítima de Palamós-Girona,  de 22 de març del 2005 (BOP de Girona 76 de 21.04.05) per la qual s’aproven les Instruccions de Navegació per a les aigües marítimes de la província de Girona.
Conté normativa sobre busseig a l’àmbit esmentat. Entre d’altres qüestions, té  normativa sobre busseig nocturn.

Decret 175/2007, de 31 de juliol (DOGC 02.08.07), pel qual s’estableixen les condicions perquè les persones menors d’edat practiquin activitats subaquàtiques d’esbarjo amb escafandre.

Llei 3/2008, del 23 d’abril (DOGC 02.05.08), de l’exercici de les professions de l’esport.

Ordre AAR/229/2008, de 13 de maig (DOGC 20.05.08), per la qual s’estableixen les equivalències entre qualificacions oficials de busseig d’esbarjo i les qualificacions de busseig esportiu de la Federació Catalana d’Activitats Subaquàtiques.
Deroga l’Ordre ARP/30/2006, de 10 de febrer per canvi d’equivalències. Amb anterioritat també es va derogar l’Ordre DARP de 29.07.99 pel mateix motiu.

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias.

2008. Recipients  a pressió marcas.REP-Guia-09-02-v2-admision_inspeccion_guia-18
Estableix quines són les marques físiques que determinen la validesa o la inutilitat d’un recipient de gasos.

2008. Recipients pressió colors.REP-Guia-09-01-v1-EP-5-colores_guia-10
Estableix els criteris amb què cal aplicar identificació de colors a les ampolles dedicades al busseig amb escafandre autònom.

Decret 68/2009, de 28 d’abril (DOGC 30.04.09), pel qual es regula el Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya.
Entre altres disposicions, regula els requeriments d’obligatorietat del registre.

Resolució VCP/1921/2009, de 3 de juliol (DOGC 10.07.09), per la qual es regula el procediment de validació d’aprenentatges adquirits i la seva connexió amb el nivell 1 de formacions esportives en període transitori.

Decret 107/2009, de 14 de juliol (DOGC 16.07.09), pel qual es regula el procediment d’habilitació per a l’exercici de les professions previstes a la Llei 3/2008, del 23 d’abril, sobre l’exercici de les professions de l’esport, sense disposar de la titulació requerida a la Llei.
Aquest Decret va ser vigent fins al 31 de desembre de 2010.

Resolució VCP/333/2010, d’1 de febrer (DOGC 16.02.10), per la qual s’obre la convocatòria per a l’habilitació de l’exercici de les professions de l’esport previstes a la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport, sense disposar de la titulació requerida a la Llei.
El termini de presentació de sol·licituds per a l’habilitació va finalitzar el 31 de desembre de 2010.

Llei 2/2010, del 18 de febrer (DOGC 04.03.10), de pesca i acció marítimes.
Llei d’ampli abast. Entre altres, veure normes sobre pesca recreativa, activitats marítimes recreatives, titulacions, autorització i registre de centres d’immersió, i el règim sancionador.

Decret 34/2010, de 9 de març (DOGC 15.03.10), del Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.

Decret 58/2010, de 4 de maig, (DOGC 13.05.10), de les entitats esportives de Catalunya.
Veure modificació d’aquest Decret al Decret 55/2012, de 29 de maig.

UNE-ISO 11121 Servicio de buceo recreativo. Requisitos para los programes de introducción al buceo subacuático con equipo Autónomo, del juliol del 2010.

Real Decreto 932/2010, de 23 de julio (BOE 31.08.10), por el que se establece el título de Técnico Deportivo en buceo deportivo con escafandra autónoma y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso.
Veure correcció d’errades al BOE 08.10.10.  

2010. Real Decreto 1222.2010, de 1 de octubre, por el que  se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales,  mediante el establecimiento de cualificaciones profesionales correspondientes a la Familia Profesional Marítimo-Pesquera, y se actualizan determinadas cualificaciones profesionales de las establecidas por el Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero.

BOE 08.10.10 – Corrección de errores del Real Decreto 932/2010, de 23 de julio (BOE 31.08.10), por el que se establece el título de Técnico Deportivo en buceo deportivo con escafandra autónoma y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso.

Orden EDU/3186/2010, de 7 de diciembre (BOE 11.12.10), por la que se regulan los aspectos curriculares, los requisitos generales y los efectos de las actividades de formación deportiva, a los que se refiere la disposición transitoria primera del Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre.
Veure modificació a la Orden EDU/581/2011, de 7 de marzo.

Resolución de 29 de diciembre de 2010 (BOE 01.02.11), de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de Instructor de buceo deportivo de nivel I y II, autorizadas por la Dirección General del Deporte del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón e impartidas por la Federación Aragonesa de Actividades Subacuáticas. 

Orden EDU/581/2011, de 7 de marzo (BOE 17.03.11), por la que se modifica la Orden EDU/3186/2010, de 7 de diciembre, por la que se regulan los aspectos curriculares, los requisitos generales y los efectos de las actividades de formación deportiva, a los que se refiere la disposición transitoria primera del Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre.

Resolución de 7 de marzo de 2011 (BOE 05.04.11), de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a determinadas formaciones deportivas impartidas por la Federación Española de Actividades Subacuàticas con anterioridad a la entrada en vigor de la Orden de 5 de julio de 1999.

Resolució PRE/887/2011, de 4 d’abril (DOGC 14.04.11), per la qual s’obre la convocatòria per a la validació d’aprenentatges adquirits i la seva connexió amb el nivell 1 de la formació esportiva que es troba en període transitori, en diverses modalitats i especialitats esportives.
El termini de presentació de les sol·licituds va ser de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la data (14.04.11) de publicació.

Orden EDU/2450/2011, de 5 de septiembre (BOE 16.09.11), por la que se establece el currículo de los ciclos inicial y final de Grado Medio correspondientes al título de Técnico Deportivo en buceo deportivo con escafandra autónoma.

Resolución de 13 de diciembre de 2011 (BOE 26.12.11), de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publican los criterios aprobados por la Comisión creada por Orden de 8 de noviembre de 1999, para las propuestas de homologación, convalidación y equivalencia de las formaciones anteriores de buceo.

Resolución de 25 de enero de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el II Convenio colectivo de buceo profesional y medios hiperbáricos.

Decret 54/2012, de 22 de maig, pel qual s’estableixen les condicions per a l’exercici del busseig professional a Catalunya.

Decret 55/2012, de 29 de maig (DOGC 31.05.12), pel qual es modifica el Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya.

Resolución de 9 de julio de 2012 (BOE 01.08.12), de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publican los criterios aprobados por la Comisión creada por Orden de 8 de noviembre de 1999, para las propuestas de homologación, convalidación y equivalencia de las formaciones anteriores de buceo declaradas equivalentes por las Comunidades Autónomas, los títulos de buceador monitor y buceador instructor establecidos en el Decreto 2055/1969, de 25 de septiembre y el reconocimiento del derecho a los títulos de buceador monitor y buceador instructor realizados por la Dirección General de Marina Mercante.

Real Decreto 1073/2012, de 13 de julio, por el que se establece el título de Técnico en Operaciones Subacuáticas e Hiperbáricas y se fijan sus enseñanzas mínimas.

Resolución de 16 de julio de 2012 (BOE 01.08.12), de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de Instructor de buceo de nivel II, autorizadas por la Secretaría General para el Deporte de la Junta de Galicia e impartidas por la Federación Gallega de Actividades Subacuáticas.

Decret 151/2012, de 20 de novembre, pel qual s’estableixen els requisits per a la instal·lació i l’ús de desfibril·ladors externs fora de l’àmbit sanitari i per a l’autorització d’entitats formadores en aquest ús.

Resolución de 17 de diciembre de 2012 (BOE 24.01.13), de la Presidència del Consejo Superior de Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a la formación deportiva de buceo de nivel I, autorizada por el Consejo catalán del Deporte e impartida por la Federación catalana de actividades subacuáticas y por la Escuela catalana del Deporte.

Decret llei 6/2012, de 27 de desembre (DOGC 31.12.12), de modificació de la disposició addicional tercera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa.
Resten en suspens, fins a l’1 de gener de 2015, la vigència del règim sancionador aplicable a determinades infraccions en matèria de l’exercici de les professions de l’esport i de titulacions de tècnics.

Resolució Ens/1574/2013, de 4 de juliol, d’organització de diverses actuacions en els ensenyaments esportius de règim especial.

Instrucción de servicio nº 2/2014, por la que se adecua el uso de embarcación de superficie para buceo deportivo.
Deixa en suspens l’obligació de comptar amb una embarcació de suport quan es practiqui el busseig en zones de bany balisades correctament.

Instrucció 9/2014, de 2 d’octubre, de la Direcció general de’Energia, Mines i Seguretat Industrial, en relació als criteris d’acceptació en les inspeccions de l’acoblament vàlvula-botella i del contingut dels llibres registre dels centres de recàrrega i d’inspecció de botelles d’equips respiratoris autònoms. 
Estableix les proves i verificacions que cal dur a terme per comprovar la compatibilitat entre les rosques d’ampolles i vàlvules i evitar l’ús de mètriques incompatibles.

Llei 7/2015, del 14 de maig, de modificació de la Llei 3/2008, de l’exercici de les professions de l’esport.
Estableix l’habilitació professional de les titulacions federatives tret dels casos en què la relació contractual s’hagi de produir amb un centre de busseig. 

Resolución del Capitán Marítimo de Palamós de 23 de Mayo de 2014, por la que se determinan y desarrollan las Normas Generales de Navegación y Seguridad en las Aguas Marítimas comprendidas en el ámbito geográfico de competencias de la Capitanía Marítima de Palamós (Girona).
Aquesta norma deroga l’anterior Resolució de la mateixa Capitania de l’any 2005

Resolución de 28 de julio de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se actualizan las normas de seguridad para la práctica del buceo deportivo-recreativo al suministro de superficie.
Modificació parcial de les normes de seguretat establertes el 1997 en relació al subministrament d’aire des de la superficie en la pràctica del busseig esportiu.

Guía REP – 09 – 01 (v2) del Reglament d’Equipaments a Pressió (REP) (R.D. 2060/2008, BOE 5-2-2009). Criteris d’aplicació.
Aquesta guia anul·la la guia de colors per a ampolles del 2010.

Resolución de 18 de octubre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acta del acuerdo de modificación del Convenio colectivo de buceo profesional y medios hiperbáricos y el acuerdo sobre Normas de seguridad en actividades subacuáticas.

Resolución de 2 de febrero de 2017, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se actualizan determinados preceptos relacionados con las tablas de descompresión de las normas de seguridad para el ejercicio de actividades subacuáticas, aprobadas por la Orden de 14 de octubre de 1997.

Resolución de 27 de marzo de 2017, de la Secretaría General de Pesca, por la que se aprueban los criterios de buceo responsable en reservas marinas.

Resolución de 10 de abril de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acta del acuerdo de modificación de las normas de seguridad en actividades subacuáticas en el sector de buceo profesional y medios hiperbáricos.
Modificació parcial de les normes de seguretat en entorns subaquàtics.

Resolución de 13 de junio de 2017, de la Secretaría General de Pesca, por la que se corrigen errores en la de 27 de marzo de 2017, por la que se aprueban los criterios de buceo responsable en reservas marinas.
Inclou les titulacions CMAS en el catàleg de titulacions amb potestad d’accedir a tasques de guiatge en les reserves marines estatals.

Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10.
Regula les Inspeccions tècniques de les ampolles en el seu ITC 5 del RD del 2008

Resolució del 28 de juny del 2017 per la qual s’aprova un procediment d’habilitació, amb caràcter temporal, de les persones que vulguin exercir com a personal tècnic en l’àmbit dels centres d’immersió de Catalunya.

Resolució del 12 de setembre del 2018, de la Direcció General de Treball, por la qual es registra i publica l’Acta de l’Acord referent al II Conveni colectiu de busseig professional i medis hiperbàrics. Modificació II del conveni de busseig col·lectiu que inclou una moratòria sobre la utilització de la càmera hiperbàrica per sota dels 30 metres en treballs professionals.

Orden APA/126/2019, de 1 de febrero, por la que se aprueban los criterios de buceo recreativo responsable en reservas marinas.

Real Decreto 550/2020, de 2 de junio, por el que se determinan las condiciones de seguridad de las actividades de buceo.

Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias.

ORDRE EDU/53/2020, de 30 d’abril, per la qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà en Operacions Subaquàtiques i Hiperbàriques.

Reglaments i normatives

•  Resolución de 10 de abril de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acta del acuerdo de modificación de las normas de seguridad en actividades subacuáticas en el sector de buceo profesional y medios hiperbáricos. (25/04/2017)