Pesca submarina

La pesca a pulmó lliure és un esport minoritari i, alhora, molt arrelat i popular a Catalunya, i té un caràcter altament formatiu per als joves tant pel que fa al conreu de les capacitats físiques, psíquiques i morals del mateix esportista com per al coneixement i el respecte pel mar i els peixos.

Podem afirmar, de manera contundent, que la pesca submarina és un sistema de pesca selectiu, racional i responsable perquè el pescador submarí pot decidir la mida i el tipus de peix que vol capturar i descartar-ne la pesca si no assoleix les condicions que aquesta pràctica esportiva té establertes com a necessàries. Això diferència de manera absoluta la pesca submarina, que discrimina, de la resta de tipus de pesca, en què la captura és completament indiscriminada.

Una dada important que ajuda a entendre la veritable incidència del pescador submarí en el medi marí és la poca fondària a què pot arribar a pulmó lliure: només això ja representa una limitació seriosa a la seva relació amb el mar.

Els objectius d’una pesca responsable i sostenible han de ser aquells que es basen en les següents pautes: no sobreexplotar els recursos del calador; no desaprofitar-ne els recursos; no trastornar ni alterar de cap manera el cicle de reproducció de les espècies i no destruir la flora ni fer malbé l’entorn.

La Federació Catalana d’Activitats Subaquàtiques, molt conscienciada amb la conservació del medi natural, imparteix cursos a través dels clubs federats per donar a conèixer la normativa vigent i el reglament esportiu de la disciplina, que és molt més selectiu que la normativa oficial que emana de les administracions públiques i que se li pot aplicar.

Per desenvolupar aquesta activitat, cal tenir expedida la llicència de pesca recreativa que facilita la Generalitat de Catalunya i que inclou la presentació d’un certificat mèdic amb una vigència anterior a un any i, també, la llicència esportiva de la FECDAS, que actua com a assegurança, com a pòlissa de responsabilitat civil i com a permís d’armes obligatori.

DATA ACTIVITAT MODALITAT ORGANITZADOR LLOC INSCRIPCIONS
17-03-2024 SELECTIU SKAPHOS Pesca submarina SKAPHOS SUB L Escala TANCADES
07-04-2024 XXXVIII TROFEU FESTA MAJOR MEMORIAL QUIQUE MUÑOZ Pesca submarina CASEP Vilassar de Mar TANCADES
11-05-2024 CAMPIONAT DE CATALUNYA – MASC. VET. Pesca submarina SPAS Mataró TANCADES
12-05-2024 CAMPIONAT DE CATALUNYA – MASC. VET. Pesca submarina SPAS Mataró TANCADES
12-05-2024 CAMPIONAT DE CATALUNYA – SUB23 Pesca submarina SPAS Mataró TANCADES
09-06-2024 XLIII Pescada Solidària Palamós Pesca submarina SKAPHOS SUB Palamós TANCADES
15-09-2024 CAMPIONAT DE CATALUNYA PER EQUIPS Pesca submarina SKAPHOS SUB Palamós
06-10-2024 IV Trofeu Ple de Peix Memorial Pedro Martinez Pesca submarina AES NEPTUNO Creixell
19-10-2024 XXI COPA CATALANA i IX TROFEU CNHV Pesca submarina Club Nàutic Hospitalet-Vandellòs L Hospitalet Infant
FAQ´s
La federativa obligatòria per utilitzar un fusell de pesca submarina
Segons el vigent Reglament d’armes, els fusells submarins es troben a la categoria 7a. i són considerats una arma.
Segons aquest reglament, per utilitzar i portat un fusell submarí ha d’anar acompanyat de la LLICENCIA FEDERATIVA expedida per les Federacions com la FECDAS.
Aquesta normativa no especifica l’edat mínima per portar aquest tipus d’armes.
Està regulada la recollida d’eriçons de mar -garotes-?
Sí. El departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya regula la recollida d’eriçons de mar en l’ordre AAR/436/2008, de 8 d’octubre. En ella, estableix els períodes de temps en què és permesa i les quantitats permeses. Podeu consultar la llei en l’apartat d’Informació general del departament de l’àrea de Pesca submarina del lloc web de la FECDAS o en aquesta adreça web: http://www.fecdas.cat/docs/84ccd6_Regulacio_recollida_garotes.pdf.
Edat mínima per a la pràctica de la pesca submarina de competició
L’edat mínima per poder participar a les competicions de pesca submarina del calendari de la FECDAS és setze anys complerts. Entre els setze i divuit anys cal l’autorització expressa del representant legal.
Edat mínima legal per a la pràctica de la pesca submarina recreativa
La normativa actual de la Generalitat de Catalunya no especifica edat mínima per obtenir la llicència de pesca submarina, només especifica que ha d’anar acompanyat d’una autorització expressa del representant legal en cas que es tingui menys de 16 anys.
+info: DECRET 100/2000, de 6 de març, pel qual s’unifiquen les llicències de pesca recreativa. (DOGC  núm.  3096  publicat el  10/03/2000)
Distàncies en la mar que ha de respectar el pescador submarí en apnea
13/03/2012 – Està prohibit pescar a menys de 100 metres dels arts de pesca, fixos i flotants, legalment calats, respectant l’ordre d’arribada, dels establiments de cultius marins, de les canyes dels pescadors i de les embarcacions dedicades a qualsevol classe de pesca professional. També, està prohibit pescar a menys de 250 metres de la vora de les zones de bany, en paral·lel a la costa. (Decret 109/1995, de 24 de març, de regulació de la pesca marítima recreativa)
Distàncies en la mar que cal tenir en compte segons la Normativa d’activitats marítimes
14/03/2012 – … les activitats subaquàtiques es desenvoluparan amb les següents requisits: a) Els practicants del busseig lliure senyalitzaran la seva presencia mitjançant un boia de color taronja. b) Els submarinistes amb escafandre i els submarinistes, quan es trobin allunyats de l’embarcació … senyalitzaran la seva presència mitjançant una boia de color taronja amb una línia blanc en la seva part superior, en ambdós supòsits les embarcacions … els donaran un resguard mínim de 25 metres. c) Quan els bussejadors utilitzin la embarcació auxiliar, aquesta hissarà la bandera “A” del codi internacional de senyals. … se prohibeix la utilització de l’esmentada senyal quan l’embarcació no tingui bussejadors submergits. Les altres embarcacions i artefactes li donaran un resguard de 100 metres, i navegaran amb la deguda precaució mentre estiguin en la proximitat… (Normativa activitats marítimes CAPITANIES MARÍTIMES de Catalunya)
Com puc participar en les competicions esportives de pesca submarina
Per participar en una competició esportiva de pesca submarina cal estar afiliat a un club esportiu, disposar de la llicència federativa esportiva.
El club esportiu us oferirà cursos, pràctiques, xerrades de reglament i us prepararan per afrontar correctament la competició esportiva de la pesca submarina.
A on puc fer un curs de pesca submarina
La formació es un dels grans reptes de la FECDAS, aquest 2020 estem creant una escola de pesca submarina que veurà la llum a inicis de 2021. Aquest any es farán diferents activitats formatives gratuïtes, us mantindrem informats a travès dels vostres clubs.
Els clubs esportius també organitzen cursos i sortides de pesca submarina.
A on puc fer consulta, pagament i reimpressió de la llicencia de pesca submarina recreativa

A internet

https://aplicacions.agricultura.gencat.cat/mediamb_sgll_public/AppJava/llicencies/llicenciesTitular.do?reqCode=inici

+ info: llicència de pesca subaquàtica

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Llicencia-de-pesca-subaquatica-00001?category

A on puc expedir la llicencia de pesca submarina recreativa
La llicència de pesca subaquàtica o pesca submarina és una autorització de la Generalitat de Catalunya per a la pràctica de la pesca recreativa submarina, no professional. Es considera pesca subaquàtica o submarina aquella que es fa a través d’immersions a pulmó lliure, sense utilitzar equips.
La sol·licitud es pot fer per internet o presencialment.
Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud:
– Fotocòpia del DNI
– Certificat mèdic oficial on es faci constar que la persona sol·licitant reuneix les condicions físiques necessàries per a la pràctica de la pesca subaquàtica.
– Si la persona sol·licitant és menor de 16 anys, ha de presentar autorització expressa del seu/ de la seva  representant legal, fotocòpia del DNI  i fotocòpia del llibre de família o del certificat del Registre Civil que acrediti la seva representació legal.
– Si la persona sol·licitant està  en situació d’incapacitat permanent total o absoluta ha de presentar fotocòpia de la resolució o el certificat de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).
– Si la persona sol·licitant te una discapacitat igual o superior al 33% ha de presentar fotocòpia de la resolució o certificat expedit per l’Institut de Gent Gran i Serveis Socials (Imserso) o l’òrgan competent de la comunitat autònoma corresponent.
– La sol·licitud comporta una taxa. (Any 2018 18.60 euros)
La llicència és gratuïta per a les persones menors de 18 anys, majors de 65 anys, les que acreditin documentalment la situació d’incapacitat permanent total o absoluta i aquelles que es trobin en algun dels supòsits de l’apartat “Taxes”.
A on puc expedir la federativa o tarjeta esportiva

La llicència federativa és l’assegurança més complerta del mercat i cobreix tots els esports que es practiquen des de la FECDAS. També, és el permís d’armes per poder portar i utilitzar fusells de pesca submarina.

La tarjeta federativa la pot expedir qualsevol entitat vinculada a la FECDAS.

+ info clubs esportius: http://www.fecdas.cat/clubs.php

El departament de pesca submarina recomana afiliar-se a un club esportiu el qual podrà fer els cursos i activitats pertinents i millorar compartint l’experiència dels seus associats. 

Per a dubtes d’Entitats us podeu adreçar a l’e-mail de la FECDAS: info@fecdas.cat

La llicencia de pesca submarina recreativa d’una altra país o autonomia és vàlida també a Catalunya
Catalunya té llicència de pesca submarina pròpia, però amb la nova reglamentació europea també és vàlid de les altres autonomies d’Espanya o països de la comunitat europea.
Ara bé, per les autonomies o altres països que en la seva tramitació no cal el certificat mèdic, cal tenir-ho per a la pràctica recreativa a Catalunya.
Hi ha altres autonomies d’Espanya com Andalusia, Balears, Canaries, Ceuta i Melilla que nomès accepten la llicència de la seva propia comunitat autònoma, cal preguntar abans de practicar la pesca submarina en la seva autonomia.
Informació del departament
Noticies