Noticies

06-06-2023
PROCÉS ELECTORAL 2023

ACTUALITZACIÓ 6 DE JUNY:

A data 02 de juny de 2023, a les 19:30 hores es reuneix la Junta Electoral de la FECDAS, composada pel seu President, Enric Amill Mateu i els vocals Fidel Florensa Pijuan, Ezequiel Nicolas Russo i Neus Abad Soler, i el secretari Jordi Sola Pera.

La Junta Electoral, en sessió celebrada a data 02 de juny de 2023, accepta de manera definitiva l’única candidatura presentada per a membres de la Junta Directiva de FECDAS, la qual està encapçalada com a President pel Sr. Guillermo Álvarez Lerma.

S’ACORDA:
Primer: Proclamar com definitiva la candidatura a membres de la Junta Directiva de FECDAS, encapçalada com a President pel Sr. Guillermo Álvarez Lerma.
Segon: Notificar aquest acord a tots els Clubs que formen part del cens electoral i als membres de l´Assemblea de la FECDAS.
Tercer: Donar compte del present acord a la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, a fi que el Secretari General, o persona delegada, faci la proclamació del nou President i la Junta Directiva, i el Registre d’Entitats Esportives en doni compte a la Federación Española de
Actividades Subacuáticas i a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya.

I no havent-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió a les 20:15 hores del dia assenyalat a l'inici de l'Acta.

La Junta electoral.

 

ACTUALITZACIÓ 22 DE MAIG:

A data 18 de maig de 2023, a les 21:00 hores es reuneix la Junta Electoral de la FECDAS, composada pel seu President, Enric Amill Mateu i els vocals Fidel Florensa Pijuan, Ezequiel Nicolas Russo i Neus Abad Soler, i el secretari Jordi Sola Pera.

S’ACORDA:
Primer: Acceptar de forma provisional la candidatura a membres de la Junta Directiva de FECDAS, encapçalada com a President pel Sr. Guillermo Álvarez Lerma.
Segon: Declarar com a innecessari la realització de l’acte de votació per eleccions a membres de Junta Directiva de FECDAS que havia de tenir lloc el pròxim dimecres 24 de maig de 2023, en haver-se declarat una única candidatura.
Tercer: Notificar aquest acord a tots els Clubs i Estaments Esportius que formen part del cens electoral, amb la finalitat que no es desplacin a la seu de la FECDAS el pròxim 24 de maig.
I no havent-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió a les 21:20 hores del dia assenyalat a l'inici de l'Acta.

La Junta electoral.ACTUALITZACIÓ 9 DE MAIG:

A Sant Adrià de Besòs, a data 8 de maig de 2023, a les 19:30 hores, es reuneix la Junta Electoral de la FECDAS, composada pel seu President, Enric Amill Mateu, els vocals Fidel Florensa Pijuan, Ezequiel Nicolas Russo i Neus Abad Soler i el secretari Jordi Sola Pera, resolt:

RESOLUCIÓ: El termini de presentació de candidatures d´estaments a l´assemblea per a la renovació de la junta directiva de la Federació Catalana d´Activitats Subaquàtiques – FECDAS, s’ha tancat a les 17 hores del 4 de maig del 2023.

Primer: Aquesta Junta Electoral ha rebut candidatures úniques de les següents disciplines:

 • Apnea
  • Jutge: Ramon Vidal Riba
  • Tècnic: Oriol Navarro Moratona
  • Esportista: Eryk Camino Gómez
 • Escafandrisme
  • Jutge: Marc Giménez Larrea
  • Tècnic: Pere Lagranje Baile
  • Esportista: Victor Sánchez Sayago
 • Rugbi
  • Jutgessa: Elia Santamaria Pueyo
  • Tècnica: Giovanna Bautista Rodriguez
  • Esportista: Joel Filter Gutiérrez
 • Hoquei
  • Jutge: Ezequiel Russo
  • Tècnic: Àngel López Sanz
  • Esportista: Arnau Sastre Conde
 • Natació amb aletes
  • Jutge: Fernando Daniel Crespo Vitale
  • Tècnic: Fernando Crespo Lajara
  • Esportista: Rubén Martínez Pérez

Segon: Aquesta Junta Electoral acorda fer pública aquesta informació per tal que sigui coneguda per tothom que tingui interès en l´entitat.
Tercer: Queden nomenades les persones seguidament indicades com membres de ple dret en l’Assemblea General de la Federació Catalana d´Activitats Subaquàtiques – FECDAS, representant als Estaments:

 • Apnea
  • Jutge: Ramon Vidal Riba
  • Tècnic: Oriol Navarro Moratona
  • Esportista: Eryk Camino Gómez
 • Escafandrisme
  • Jutge: Marc Giménez Larrea
  • Tècnic: Pere Lagranje Baile
  • Esportista: Victor Sánchez Sayago
 • Rugbi
  • Jutgessa: Elia Santamaria Pueyo
  • Tècnica: Giovanna Bautista Rodriguez
  • Esportista: Joel Filter Gutiérrez
 • Hoquei
  • Jutge: Ezequiel Russo
  • Tècnic: Àngel López Sanz
  • Esportista: Arnau Sastre Conde
 • Natació amb aletes
  • Jutge: Fernando Daniel Crespo Vitale
  • Tècnic: Fernando Crespo Lajara
  • Esportista: Rubén Martínez Pérez

I no havent-hi més assumptes de que tractar s’aixeca la reunió a les 21:20 hores del dia assenyalat al inici de l’Acta.

La Junta electoral.

 

ACTUALITZACIÓ 22 D'ABRIL:

A la seu de la Federació Catalana d'Activitats Subaquàtiques, del dia 22 d'abril de 2023 a a les 11:30 hores, es reuneixen les persones que a continuació s'indiquen, escollides per l'Assemblea General Extraordinària, celebrada el 22 d'abril de 2023 a les 10 hores, com a membres de la Junta Electoral:

 • Enric Amill i Mateu
 • Fidel Florensa i Pijuan
 • Ezequiel Nicolas Ruso
 • Neus Abad i Soler

En aquest acte, de conformitat amb l'article 6 de l'esmentat Reglament, es declara constituïda la Junta Electoral per a les eleccions a la presidència de la FECDAS i als diversos estaments que la formen.

S'acorda anomenar President de la Junta Electoral a la Sr. Enric Amill i Mateu i vocals de la mateixa sra Neus Abad i Soler i als senyors Ezequiel Nicolas Ruso i Fidel Florensa i Pijuan. Actuarà com a Secretari de la Junta Electoral el Secretari de la Federació sr. Jordi Sola i Pera segons indica l´article 61 dels Estatuts de la Federació.

Al mateix temps s'estableix que els suplents dels membres de la Junta Electoral, en cas de necessitat, seran designats segons marca l'article 8 del reglament Electoral.

I no havent més assumptes a tractar, es dona per acabada la sessió a les 12:30 hores del dia assenyalat a l'inici de l'Acta.

Signat,

La Junta electoral.

 

Els censos son definitius des del dia 29/04/2023.

Consulta del Cens defininitu per internet a : http://fecdas.cat/area-privada/cens.php

ACCÉS AL CALENDARI ELECTORAL