Noticies

13-04-2020
COMUNICAT 4/2020 ESTAT D´ALARMA – ACTIVITAT ESPORTIVA

Comunicat FECDAS

Núm. 04/2020

Barcelona, 2 d’abril de 2020

AMPLIACIÓ TEMPORAL ESTAT D’ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISIS SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, A TOT EL TERRITORI NACIONAL

Les mesures definides en RD 463/2020, de 14 de març, s’amplien fins a l’11 d’abril, amb possibilitat d’una nova ampliació.

La FECDAS torna a recordar que les persones federades s’abstinguin de realitzar qualsevol activitat esportiva mentre durin aquestes restriccions imposades mit

Comunicat FECDAS

Núm. 04/2020

Barcelona, 2 d’abril de 2020

AMPLIACIÓ TEMPORAL ESTAT D’ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISIS SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, A TOT EL TERRITORI NACIONAL

Les mesures definides en RD 463/2020, de 14 de març, s’amplien fins a l’11 d’abril, amb possibilitat d’una nova ampliació.

La FECDAS torna a recordar que les persones federades s’abstinguin de realitzar qualsevol activitat esportiva mentre durin aquestes restriccions imposades mitjançant del R.D. d’estat d’alarma.

La FECDAS no organitzarà cap activitat ni competició esportiva de tipus presencial mentre estiguin en vigència aquestes mesures i les futures modificacions.

Adjuntem documents amb les mesures que s’han desenvolupat per les institucions relatives al funcionament de les entitats esportives a Catalunya i document amb serveis i contactes d’assessorament per part de la UFEC.

Volem agrair a tothom la comprensió, responsabilitat social i col·laboració que esteu portant a terme. Hem de treballar el concepte “#JOEMQUEDOACASA”, adaptant-nos a aquesta forma temporal de viure. Són moments complicats que ens faran més forts.

Aviat en veurem practicant i gaudint de les nostres activitats amb total llibertat. Cada dia som més a prop. Ànims!

Guillermo Álvarez Lerma

President

Mesures que s’han desenvolupat per les institucions relatives al funcionament de les entitats esportives a Catalunya i document de contactes d’assessorament per part de la UFEC

MARC JURÍDIC

A continuació els fem arribar l’extracte del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publicat el dissabte 28 de març de 2020. En aquesta publicació es fa especial èmfasi a la gestió de les entitats esportives a Catalunya.

En aquesta publicació es detalla la gestió pertinent de les assemblees, procediments electorals i els mandats dels òrgans directius durant la durada de l’estat d’alarma.

“Capítol III

Mesures relatives al funcionament de les entitats esportives a Catalunya

Article 3

Mentre es mantingui l\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\’estat d\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\’alarma, en exercici de les funcions de coordinació i control en l\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\’àmbit de l\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\’esport, s\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\’adopten les mesures següents:

a) Se suspèn la realització d\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\’assemblees generals, tant ordinàries com extraordinàries, de les entitats esportives de Catalunya, deixant sense efecte qualsevol convocatòria que ja hagi estat acordada i comunicada i que es tingui previst realitzar a partir de l\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\’entrada en vigor del present Decret llei. Una vegada aixecada la suspensió, per raons de seguretat jurídica i evitar situacions d\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\’indefensió, s\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\’hauran de tornar a convocar i comunicar, respectant els períodes establerts legalment.

b) Se suspèn la facultat per convocar per part dels òrgans competents procediments electorals per elegir la Junta Directiva o la Comissió Directiva de les entitats esportives a Catalunya. Els procediments electorals en curs resten suspesos fins a l\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\’aixecament de l\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\’estat d\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\’alarma. En el termini d\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\’un mes, comptador a partir de la data en què s\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\’aixequi la suspensió, les juntes electorals de les entitats esportives han d\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\’aprovar i publicar la reformulació del calendari que haurà de regir el procediment, respectant els terminis previstos per a cada fase del procediment electoral pendent de realitzar que hagués aprovat l\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\’òrgan convocant i d\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\’acord amb el que determina la normativa vigent en matèria d\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\’esports sobre aquesta matèria.

c) El mandat dels òrgans directius de les entitats esportives a Catalunya que expiri durant l\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\’estat d\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\’alarma es ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007 4/7 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 8098 – 28.3.2020 CVE-DOGC-A-20087022-2020 perllonga automàticament fins que es pugui convocar i realitzar el corresponent procediment electoral, d\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\’acord amb el que determina l\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\’apartat b d\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\’aquest article.

d) Són nul·les de ple dret les actuacions que vulnerin el que disposen els apartats anteriors.”

MARC ECONÒMIC

Adjuntem comunicat Direcció General de l´Esport de la Generalitat de Catalunya en relació a les mides econòmiques posades a disposició de les entitats esportives de Catalunya.

SERVEIS I ASSESSORAMENT ESPORTIU UFEC

SERVEI D’ASSESSORAMENT MÈDIC A TOTS ELS FEDERATS

Xat mèdic 24 hores amb professionals de la salut

SERVEI ASSESSORAMENT A CLUBS FEDERATS

WWW.UFEC.CAT